STANOVY SPOLKU MÁTA PRO RODINU

Stanovy spolku
I. Úvodní ustanovení
Zapsaný Spolek MáTa pro rodinu je samosprávná, dobrovolná, odborná, nepolitická a nezávislá právnická osoba s působností na území Plzeňského kraje. MáTa pro rodinu, z.s. (dále jen spolek) zakládají jeho členové podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a je právnickou osobou. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
Název spolku
Název spolku je: MáTa pro rodinu, z.s.
Sídlo spolku
Sídlem spolku je: Třemošná, Dolany 74, 330 11
Členové spolku
Zakládajícími členy spolku jsou: 
Simona Jeremiášová, DiS.
Miloš Wirland 
Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

II. Založení a vznik spolku
Spolek je založen dnem uzavření smlouvy o založení spolku a podpisu těchto stanov. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Na základě návrhu přípravného výboru až do vytvoření orgánu spolku bude jeho jménem jednat tříčlenný přípravný výbor, který je tvořen všemi zakládajícími členy spolku.
Cíl činnosti
Cílem činnosti zakládaného spolku je:
1) poskytování sociálních služeb a aktivit s nimi spojených v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
2) výkon sociálně právní ochrany dětí v souladu s platnými právními předpisy,
3) naplňování sociálních potřeb fyzických osob tj. identifikace potřeb, plánování, realizace a vyhodnocování činností vedoucích k naplňování těchto potřeb.

III. Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze členů spolku a jednatelé spolku. Orgány spolku bude volit ustavující členská schůze, která se bude konat ve lhůtě 30 dnů ode dne registrace spolku. Ustavující členská schůze bude schvalovat stanovy spolku.
Členská schůze členů spolku
1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je tvořena všemi členy spolku.
2) Do její působnosti náleží zejména:
a) schvalování stanov spolku, jejich změny či doplnění,
b) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů spolku,
c) rozhodnutí o přijetí nového člena spolku,
d) rozhodnutí o vyloučení člena spolku,
e) rozhodnutí o výši členských příspěvků,
f) projednávání a schvalování rozpočtu spolku, vypracovávání zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
g) stanovení hlavních úkolů činnosti pro nadcházející období,
h) rozhodování o nakládání s majetkem spolku,
i) schvalování ročního vyúčtování a roční účetní uzávěrky spolku,
j) rozhodování o zrušení spolku,
k) rozhodování o dalších otázkách spolku pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o nich nebo svěřují-li je stanovy do působnosti členské schůze.
3) Členskou schůzi svolávají a její program připravují jednatelé, pokud tak neučiní je oprávněn ji svolat kterýkoliv z členů spolku. Termín, místo konání a program členské schůze je nutno oznámit písemnou nebo e-mailovou pozvánkou nejméně 15 dnů předem.
4) Členská schůze se schází jedenkrát ročně.
5) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Nesejde-li se potřebná nadpoloviční většina všech členů spolku, je členská schůze spolku schopná usnášení za přítomnosti prostého počtu členů spolku o hodinu později, než byl původní termín zahájení. V takovém případě lze změnit navržený program členské schůze spolku pouze za souhlasu všech přítomných jednatelů spolku. Tento odstavec se netýká projednání změny stanov a zániku spolku.
6) Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zániku spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních případech rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
7) O konání členské schůze se pořídí písemný zápis zachycující průběh členské schůze, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o členských schůzích uchovávají jednatelé spolku po celou dobu trvání spolku.
Jednatelé spolku
1) Statutárním orgánem spolku jsou dva jednatelé:
Simona Jeremiášová, DiS.
Miloš Wirland
Kteří jednají jménem spolku a to každý z nich samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis jeden nebo oba jednatelé sdružení.
2) Jednatelské oprávnění může být omezeno jen rozhodnutím členské schůze nebo stanovami
3) Jednatel je oprávněn a povinen zejména:
a) rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti spolku, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejich rozhodnutím vyhrazeny členské schůzi,
b) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
c) zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,
d) svolávat členskou schůzi spolku,
e) zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání členské schůze.
4) Jednatele volí a odvolává členská schůze členů spolku.
5) Prvními jednateli (do ustanovující členské schůze) jsou členové přípravného výboru.

IV. Členství
1) Členem spolku se může stát kterákoliv úplně svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která má zájem účastnit se činnosti spolku.
2) Členství je nepřevoditelné na jinou osobu.
3) Členství vzniká dnem rozhodnutí předsedy spolku o přijetí za člena a to na základě jeho písemné přihlášky.
4) Členem spolku nemůže být osoba, která jedná v rozporu se zájmy spolku.
5) Spolek vede seznam svých členů. Za vedení seznamu odpovídá předseda. Zápisy provádí na základě rozhodnutí o přijetí, případně na základě listiny o ukončení členství. Seznam členů je neveřejný.
Členství zaniká:
1) Vystoupením Oznámení o vystoupení musí být písemné, musí být doručeno předsedovi. Členství zaniká dnem doručení oznámení předsedovi
2) Úmrtím člena
3) Vyloučením.
Členská schůze je oprávněna vyloučit člena ze spolku jen pokud po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků opakovaně neplní a porušuje své členské povinnosti.
4) Zánikem pro neplacení členských příspěvků. Je-li člen v prodlení s úhradou členského příspěvku, určí mu jednatelé náhradní lhůtu pro zaplacení. Není-li členský příspěvek zaplacen ani v této náhradní lhůtě, posledním dnem marného uplynutí lhůty členství zaniká.
Práva a povinnosti člena
1) Člen má tato práva:
a) volit a být volen do všech orgánů spolku,
b) účastnit se podle svých schopností a možností činnosti orgánů spolku,
c) obracet se na volené orgány o pomoc při řešení odborných problémů a hájení svých práv a zájmů,
d) využívat s členskými výhodami spojené všechny akce spolku, zejména vzdělávací a společenské.
2) Člen má tyto povinnosti:
a) dodržovat tyto stanovy a příslušná ustanovení zákona,
b) včas a řádně platit členské příspěvky ve stanovené výši,
c) osobně vykonávat práci ve prospěch spolku,
d) hájit zájmy, dobré jméno a prestiž spolku při jednání se třetími osobami,
e) spolupracovat s orgány spolku.
3) Členové neodpovídají za závazky spolku.

V. Zásady hospodaření spolku
1) Předpokládaným zdrojem příjmů spolku mohou být členské příspěvky, úroky z vkladů, dary od fyzických a právnických osob, příspěvky sponzorů, dotace státu, krajů, měst a obcí, granty a veřejné zakázky. Spolek je oprávněn nabývat majetek neomezeně.
2) Spolek hospodaří samostatně se svým majetkem podle celkového plánu a rozpočtu, který schválí členská schůze spolku. Členská schůze může výjimečně povolit užití finančních darů odchylně od stanoveného plánu a rozpočtu do výše, kterou stanoví.
3) Spolek odpovídá za své závazky až do výše svého majetku.

VI. Zánik spolku
Spolek zaniká:
1) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem o jeho rozpuštění.
2) Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky.
3) Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání a jmenuje z řad jednatelů spolku likvidátora, který majetkové vypořádání provede.

VII. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními předpisy zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace spolku.

V Plzni dne 14. prosince 2015