Formy práce

Metody práce
Práce se odvíjí od stanovených cílů, individuálních potřeb, možností klienta služby, jeho schopností a možností využití dalších zdrojů. Jsou vždy respektovány základní principy poskytovaných služeb zařízení (respekt, partnerský přístup, individualita, nediskriminace apod.).

Konkrétní formy práce:
Prvotní kontakt. Zájemci o spolupráci se mohou ohlásit písemně, telefonicky, osobně, či jsou kontaktováni v rámci terénního programu služby. Po seznámení klienta se službou je dohodnut v případě zájmu klienta, obvykle je uskutečněna návštěva v rodině. Služba je založena převážně ústní dohodou s písemnými výstupy, které jsou vedeny jako jednorázové kontakty. V případech dlouhodobější spolupráce je následně s klientem uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby, vyplněny potřebné dokumenty (Souhlas s poskytováním osobních údajů, souhlas s kopiemi potřebných dokumentů apod.), a je založena spisová dokumentace klienta.
Konzultace a základní sociální poradenství. Klienti mají možnost obrátit se na kompetentního pracovníka s žádostí o konzultaci.
Kontakt s rodinou a příbuznými klienta. Snaha navázání kontaktu s druhým rodičem či jinými osobami, které v rodině působí a především pečují o děti v rodině.
Individuální plánování. Proces plánování služby umožňuje nacházet nejvhodnější řešení situace klientů a předcházet možným rizikům, vycházet z jeho možností a schopností a to i jeho okolí, průběžně hodnotit úspěšnost a užitečnost dosavadních kroků a v případě potřeby navrhovat změny. Plány poskytují klientům i pracovníkům jasnou představu o tom, kdo je za co zodpovědný. Pracovník s klientem vede rozhovor, v jehož průběhu má umožnit klientovi zorientovat se v jeho potřebách a motivech, nabídnout možnosti řešení jeho situace a dát mu možnost rozhodnout se, jakým způsobem je chce uspokojit.
Motivační rozhovory, vedení k aktivitě a podpora při hledání zaměstnání a vhodného bydlení atd.
Podpora při hospodaření, vedení a péči o domácnost (vaření, domácí práce, finanční rozpočet).
Podpora při výchově a péči o dítě (poradenství, individuální pohovory, zprostředkování jiné odborné pomoci, vedení k pomoci dítěti při přípravě do školy, vedení k aktivnímu trávení času s dítětem).
Podpora při zajištění odborné pomoci. V nabídce návazných služeb doporučujeme zejména krizová centra, opatrovnické soudy, pedagogicko-psychologické poradny, azylové domy, domy na půl cesty, zdravotnická zařízení a další.
Doprovody na úřady, jednání a pohovory. Podpora v prosazování práv a oprávněných zájmů (pomoc se sepisováním žádostí, odvolání, návrhů, s vyplňováním formulářů, atd.). Dle závažnosti jsou klienti odkázáni na návazné služby.
Asistovaná setkání. Na základě rozhodnutí soudu jsou prováděna asistovaná setkání buď v prostorách sídla služby či v rodinném prostředí klienta

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3