PRŮBĚH UBYTOVÁNÍ

Průběh služby
S klientem služby se v průběhu poskytování sociální služby pravidelně setkává jeho klíčový pracovník, který s ním intenzivně pracuje na řešení jeho situace. Společně sestavují individuální plán, ve kterém stanovují individuální cíle včetně termínů plnění, postupných kroků k jejich splnění a následném vyhodnocení. Kromě těchto setkání má klient možnost obrátit se kdykoliv s žádostí o pomoc na klíčového či jiného pracovníka služby.

Práce se odvíjí od stanovených cílů, individuálních potřeb, možností klienta služby, jeho schopností a možností využití dalších zdrojů. Jsou vždy respektovány výše zmíněné základní principy poskytovaných služeb zařízení.

Konkrétní formy práce:
Motivační rozhovory, vedení k aktivitě a podpora při hledání zaměstnání a vlastního bydlení atd. Probíhá v rámci individuálního plánování. Dále formou informační nástěnky.
Podpora při hospodaření, vedení a péči o domácnost (vaření, domácí práce, finanční rozpočet). Probíhá v rámci individuálního plánování. Dle možností AD a zájmu klientů je možné zajistit kurzy vaření či jiné semináře o žádané problematice.
Podpora při výchově a péči o dítě (poradenství, individuální pohovory, zprostředkování jiné odborné pomoci, vedení k pomoci dítěti při přípravě do školy, vedení k aktivnímu trávení času s dítětem). Probíhá v rámci individuálního plánování. Pomoc při vypracování domácích úkolů a doučování zajišťují dobrovolníci nebo praktikanti. Ve společenské místnosti je pro doučování zajištěno zázemí. Klientům služby je k dispozici adresář plzeňských ZŠ a MŠ.
Podpora při zajištění odborné pomoci (gynekolog, psycholog, psychiatr, pediatr, právník, …). V rámci konzultací a individuálního plánování můžeme klientům poskytnout seznam odborných pracovníků.
Doprovody na úřady, jednání a pohovory. Klienty služby na jejich žádost doprovází jeho klíčový pracovník, příp. jeho zástupce.
Podpora v prosazování práv a oprávněných zájmů (pomoc se sepisováním žádostí, odvolání, návrhů, s vyplňováním formulářů, atd.). S výše uvedeným pomáhá klíčový pracovník či jeho zástupce. Dle závažnosti odkážeme klienty na příslušné odborníky.
Finanční a hmotná podpora. V rámci IP klíčový pracovník posoudí, zda je klient hmotně zabezpečen. V případě potřeby mu sociální pracovník pomůže zažádat o dávky státní sociální podpory a hmotné nouze.
Individuální plánování. Proces plánování služby umožňuje nacházet nejvhodnější řešení situace klientů a předcházet možným rizikům, vycházet z jeho možností a schopností a to i jeho okolí, průběžně hodnotit úspěšnost a užitečnost dosavadních kroků a v případě potřeby navrhovat změny. Plány poskytují uživatelům i pracovníkům jasnou představu o tom, kdo je za co zodpovědný. Klíčový pracovník s klientem vede rozhovor, v jehož průběhu má umožnit klientovi zorientovat se v jeho potřebách a motivech, nabídnout možnosti řešení jeho situace a dát mu možnost rozhodnout se, jakým způsobem je chce uspokojit.
Konzultace a základní sociální poradenství. Klienti mají možnost obrátit se na kompetentního pracovníka s žádostí o konzultaci.
Komunity. Komunity probíhají pravidelně jedenkrát týdně. Vede je vedoucí či jím pověřený pracovník a je z nich proveden zápis. Zápis je v písemné podobě založen a vyvěšen na informační nástěnku. Účastníci mají možnost se k zápisu vyjádřit. Klienti služby jsou povinni se komunit účastnit, mají však možnost se omluvit.
Diskuze a besedy. Dle možností azylového domu a zájmu klientů služby jsou pořádány diskuze a besedy na různá témata.
Volnočasové aktivity. Volnočasové aktivity pro ubytované připravují dle svých možností pracovníci služby. Do příprav mohou být zapojeni jak dobrovolníci, tak studenti na praxi (sportovní aktivity, výtvarné či ruční práce, doučování).
Společenské akce. Společenské akce zajišťují pracovníci služby po dohodě s klienty. Do příprav mohou být zapojeni jak dobrovolníci, tak studenti na praxi (Mikulášská besídka, Vánoční besídka, Den dětí apod.).

Formy práce s dětmi
• Práci s dětmi zajišťují pracovníci služby. Do příprav a samotné práce mohou být zapojeni dobrovolníci, studenti na praxi či pracovníci spolupracujících organizací.
Předškolní výchova (hlídání, hry).
Individuální příprava na vyučování (doučování, pomoc s vypracováním domácích úloh).
Volnočasové aktivity (hry, soutěže, malování, kreslení, lepení, výlety atd.).
Společenské akce (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den matek, Den dětí atd.).

Veškeré služby i formy práce s klienty služby mají vést k tomu, aby se klienti dokázali postarat sami o sebe a své děti, vést domácnost a hospodařit, mít vlastní příjem ze zaměstnání nebo sociálních dávek a byli schopni integrace do běžného života. Cílem práce s dětmi je rozvoj jejich schopností, dovedností a zájmů.

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3