REALIZACE SLUŽBY

Služba spočívá v ubytování a sociální pomoci klientům služby. Kromě zajištění ubytování pracovníci podporují klienty při získání samostatného bydlení trvalejšího rázu, při vyhledání vhodného zaměstnání, doprovázejí je na úřady při vyřizování dávek a dalších úředních záležitostí, spolupracují s příslušnými úřady státní i nestátní samosprávy, pomáhají při řešení dalších problémů spojených s péčí o děti (příprava do školy, zajištění zdravého vývoje dětí, komunikace s dětmi), vedení domácnosti (hospodaření s finančními prostředky, hygiena, péče o domácnost). Kromě tohoto každodenního kontaktu s klienty služby a pomoci jim, je klientům v případě potřeby zprostředkována psychoterapie či jiná odborná péče.
V případě potřeby je klientům poskytnuta potravinová pomoc, základní výbava domácnosti, hygienické potřeby a ošacení, nebo potřeby pro děti.
Cílem pracovníků je podpořit klienty při zajištění jiného než azylového bydlení a nalezení zaměstnání tak, aby nebyli závislí na sociální péči.

Cíle Azylového domu MáTa:
1. Poskytovat základní sociální poradenství, podporu při orientaci ve vzniklé situaci. Zajistit bezpečí a zázemí na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřesahující 1 rok, během které má klient sociální služby možnost řešit svoji nepříznivou sociální situaci a uspořádat své životní podmínky.
2. Poskytovat podporu při prosazování práv a zájmů klientů a dětí, pomoc při řešení jejich problémů.
3. Pomoc při zajištění stravy. Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
4. Poskytnutí ubytování. Umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla.
5. Podporovat rozvoj a získávání nových schopností a dovedností klientů i dětí vedoucí k posílení jejich soběstačnosti a samostatnosti tak, aby se dokázali postarat o své děti, vrátit se do běžného života a vedli svůj život nezávisle na naší službě.
6. Vytvářet podmínky pro podporu vzájemných vztahů klienta a dítěte, obnovení a upevnění kontaktu s vlastní rodinou.
7. Získání vlastního vhodného bydlení mimo síť azylových domů.

Poskytovaná služba se řídí těmito principy:
1. Individuální a partnerský přístup: základem služby je individuální přístup ke klientům, který respektuje jedinečnost každého člověka, jeho specifické potřeby, možnosti a podporuje ho k aktivitě a zodpovědnosti za své jednání a rozhodování.
2. Respekt: poskytovaná sociální služba je založena na respektování důstojnosti a autonomie zúčastněných stran.
3. Profesionalita: služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky, kteří si průběžně zvyšují své odborné znalosti a dovednosti (školení, semináře, kurzy, samostudium).
4. Podpora: sociální služba podporuje klienta, aby aktivně řešil svou situaci sám, a podporuje také přirozené vztahové sítě klientů a jejich začlenění do společnosti.
5. Flexibilita: služby se pružně přizpůsobují potřebám klientů, personálním možnostem a dalším možnostem AD.
6. Diskrétnost, ochrana osobních údajů klientů i zaměstnanců.
7. Nestrannost a nediskriminace: služba je poskytována všem bez rozdílu věku, sexuální orientace, náboženského vyznání, příslušnosti k národnostní nebo rasové menšině atd.
Všechny principy pracovníci nejen deklarují, nýbrž také uplatňují při své práci v praxi. Dále se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem AD MáTa.

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3