VSTUP KLIENTA DO SLUŽBY

Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby

Azylový dům MáTa může s žádostí o ubytování kontaktovat přímo zájemce o poskytování sociální služby, zaměstnanci jiných organizací či poskytovatelé pobytových služeb, Státní sociální odbor – OSPOD, kurátoři, apod. První kontakt je telefonický či osobní. Při zkontaktování našeho zařízení je se zájemcem dohodnut termín osobního pohovoru, který probíhá v Azylovém domě MáTa a je veden sociálními pracovníky.

Na osobním pohovoru jsou zájemci předány základní informace o poskytované sociální službě a předán informační materiál. Je s ním sepsána žádost o poskytování sociální služby a vysvětlen proces schvalování žádosti. Ode dne první návštěvy je ponechána lhůta 15 pracovních dní na zvážení situace zájemce a možností Azylového domu MáTa a následné rozhodnutí o možném poskytnutí sociální služby. Po dohodě sociálních pracovníků s vedoucím azylového domu, vedoucí pracovník rozhodne o poskytnutí/odmítnutí sociální služby (v případě nepřítomnosti vedoucího, rozhodne zástupce vedoucího). Zájemce kontaktuje pověřený pracovník, oznámí rozhodnutí a stanoví další postup.

Vedoucí pracovník, který rozhoduje o poskytnutí služby, vychází z těchto kritérií: zájemce splňuje cílovou skupinu, zájemce nemá možnost jiného odpovídajícího ubytování (rodina, přátelé), kapacitní možnosti azylového domu – velikost volného pokoje/počet dětí, doložení potvrzení o bezinfekčnosti, možnost platit úhradu za poskytování služby. Sociální pracovník či vedoucí pracovník může požádat sociální odbor, aby se k situaci daného zájemce vyjádřil a dal doporučení/nedoporučení k poskytování sociální služby azylovým domem.

V případě odmítnutí žádosti zájemce jsou vymezeny důvody nepřijetí a zaznamenány do žádosti. Zájemce je o rozhodnutí informován a jsou mu sděleny důvody nepřijetí, zároveň jsou nabídnuty návrhy na jiné řešení situace a předány kontakty na návazné organizace. Tyto informace předá pověřený pracovník. Důvody k nepřijetí do služby vymezuje Zákon o sociálních službách tj. nesplnění cílové skupiny azylového domu, naplnění kapacity, nedoložení potvrzení lékaře.

V případě schválení žádosti je zájemce kontaktován pověřeným pracovníkem, jsou dohodnuty podrobnosti ubytování (doložení potvrzení lékaře, den a hodina podpisu Smlouvy, předání pokoje/bytu, přistěhování věcí apod.). Při naplnění kapacity je zájemci sdělena čekací doba, jsou mu nabídnuty jiné sociální služby či další způsob řešení situace, je dohodnut způsob dalšího kontaktu a aktivita je ponechána z převážné části na zájemci o službu.

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3